Vihdoinkin 55 vuoden kokemusten jälkeen saamme uuden yksityistielain. Paljon on tuossa ajassa tapahtunut. Maailman on voimakkaasti muuttunut ja nyt on hyvä muuttaa laki tähän päivään.

Uudistuksen myötä tietoimitustehtävät siirtyisivät kunnilta Maanmittauslaitokselle lukuun ottamatta asemakaava-alueita silloin, kun kunta on ottanut kiinteistörekisterin pidon tehtäväkseen asemakaava-alueella. Tiekuntien päätöksiä koskevien moiteasioiden ratkaiseminen siirtyisi käräjäoikeuteen. Uudistus parantaisi asiantuntemusta yksityisteitä koskevien asioiden käsittelyssä. Kuntien tielautakunnan jäävät historiaan. Kuntapoliittinen päätöksenteko ei vaivaa tulevaisuudessa yksityisteiden päätöksenteon moitteita.

Tällä uudistuksella on oma linkkinsä käräjäoikeusuudistukseen. Hallitus haluaa parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja varmuutta tehostamalla käräjäoikeuksien osaamista, keskittämällä sen päätöksenteon isompiin ja asiantunteviin tuomioistuimiin. Ukkotuomareiden aika on siis ohi. Maaoikeusasioita käsittelee siis suoraan Tiekunnan päätöksen jälkeen Käräjäoikeus. Tähän saakka nämä valitukset ovat menneet kuntahallintoon. On saattanut kestää puoli vuotta siitä, kun valitus on otettu käsittelyyn kunnan tielautakunnassa. Asioiden vaativuuden vuoksi nämä asiat on usein hoidettu juristin toimesta. Tästä on seurannut mittavia kuluja, joita erilaiset oikeusturvavakuutukset eivät korvaa. Ja vasta tämän kuntavaiheen jälkeen on päästy puolueettoman käräjäoikeuden saliin. Lisäksi kuntien tielautakuntien osaaminen on ollut kirjavaa, kun maallikkot ovat joutuneet perehtymään vaikeaan lainsäädäntöön. Nyt voidaan sanoa, että kunta voi keskittyä omaan tehtävään.

Uudistuksessa on hyvää sekin, että tiekunnan päätöksestä ei tarvitse heti valittaa käräjäoikeuteen. Kustannuksia voi säästää tekemällä yksityisen tiekunnan päätöksestä oikaisupyynnön. Nyt voidaan vielä neuvotella, ilman että mennään paljon kuluja vievään käräjäoikeusmenettelyyn.

Hallituksen esitys helpottaa tiekunnan perustamista. Tien vaikutuspiirissä asuvat voivat perustaa tiekunnan ilman Maanmittauslaitoksen tietoimitusta. Perustamisen helpottaminen on tärkeää, sillä arvioidusti vajaa puolet maamme loma-asunnoista sijaitsee yksityisteiden varrella. Jatkossa tien varrella asuvat saisivat liittyä yhteen ilman monimutkaisia tietoimituksia. Se helpottaa vähällä käytöllä olevan tienvarren omistajien oikeuksia. Ei tarvita kallista tietoimitusta. Myös liian pitkän tai monimutkaisen tiekunnan jakaminen, pienten yhdistäminen ja tarpeettoman lakkauttaminen olisi mahdollista tehdä myös ilman toimitusta.

Maamme yksityisteiden osakkaat maksavat mittavan osan tieverkoston hoidosta. Sen helpottamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtionavustustehtävä siirretään maakunnille. Jatkossa avustuskriteereinä olisi vain yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus. Laissa ei rajoitettaisi avustettavia kohteita.  Kun nyt avustusta saavat vain vakituisesti asutut yksityistiet, jatkossa myös loma-asuntojen tiet tulevat avustuksen piiriin. Tällä on suuri merkitys, koska maamme on kaupungistunut ja loma-asunnoilla vietetään puolestaan pidempiä aikoja.

Uudistuksessa korostetaan hyötyjä maksaa -periaatetta. Ulkopuolisten tienkäytön periaatetta selkeytettäisiin. Muut kuin tieosakkaat tarvitsisivat luvan tien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen tai tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävään toimintaan. Tällaisesta käytöstä voitaisiin periä maksu. Jokamiehen oikeuden nojalla tapahtuvaan kulkemiseen tai välttämättömien viranomaistehtävien edellyttämään tienkäyttöön ei tarvitsisi pyytä lupaa. Esimerkiksi koulukuljetuksia pidettäisiin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvana tienkäyttönä, johon ei tarvitsisi lupaa.

Tiekuntien toimintaan tuotaisiin joustavuutta. Jatkossa tiekunta voisi muutamissa tapauksissa sopia säännöissään laissa erikseen määritellyistä asiakohdista jopa lain ohi. Tienpidon voisi myös ulkoistaa jopa kunnalle tai yksityiselle tien isännöitsijäyrityksille.